• มูลค่าบัตร 300 – 49,000 บาท
 • ไม่มีวันหมดอายุ
 • บัตรนี้ใช้ชำระสินค้าภายใต้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ยกเว้น CENTRAL EATERY)
 • บัตรนี้สามารถเติมเงินหรือตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์และจุดบริการลูกค้าทุกสาขา ภายใต้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ยกเว้น CENTRAL EATERY)
 • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้า CENTRAL EATERY , ค่าบริการต่างๆ หรือ เติมเงิน, สินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์และบัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์, บุหรี่, สินค้าขายส่งหรือซื้อเหมาที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 6 แพคขึ้นไป, ฟู้ดคอร์ทและสินค้าหรือบริการร้านค้าเช่า ที่จำหน่ายภายใต้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 • มูลค่าคงเหลือในบัตรจะแสดงในใบเสร็จที่ชำระค่าสินค้า
 • บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือคืนอายัดหรือยกเลิกบัตรของขวัญ
 • และการชดเชยมูลค่าคงเหลือในบัตรกรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Gift Card Conditions - Tops Supermarket
 • Card Value 300 – 49,000 THB
 • No expired date
 • This card is valid at all businesses and store formats under Central Food Retail Co., Ltd. (excluding CENTRAL EAYERY)
 • Top-up or check the remaining balance at the cashier or Customer Service Counter at any businesses and store formats under Central Food Retail Co., Ltd. (excluding CENTRAL EATERY).
 • Not valid for the purchase at CENTRAL EATERY, bill payment and top-up service, phone card and prepaid card, alcoholic beverages, tobacco, wholesale, and bulk pack (with 6 or more products bearing the same barcode/receipt), food court and product/ service from rental shops at all businesses and store formats under Central Food retail Co., Ltd.
 • The remaining balance of this card will be shown on the purchase receipt.
 • This card cannot be exchanged or redeemed for cash
 • Central Food Retail Co., Ltd. reserves the right to accept, return or cancel this card. Lost card cannot be terminated and the Company will not compensate for the remaining balance on the card
 • Central Food Retail Co., Ltd. reserves the right to change terms and conditions without prior notice.
Gift Card #1
A Gift For Your Duck
Gift Card #2
A Gift For Your Bear
Gift Card #3
A Gift For Your Boy!
Gift Card #4
A Gift For Your Girl!
 • มูลค่า 100 และ 500บาท
 • บัตรของขวัญนี้ไม่มีวันหมดอายุ
 • บัตรของขวัญนี้ใช้ซื้อสินค้าที่ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ทุกสาขา (ยกเว้น ท็อปส์ ออนไลน์)
 • บัตรของขวัญนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาปกติและราคาโปรโมชั่น
 • บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าบริการต่างๆ หรือ เติมเงิน, สินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์และบัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้ากลุ่มสุรา, บุหรี่, สินค้าขายส่ง, ฟู้ดคอร์ท และสินค้าหรือบริการร้านค้าเช่า ที่จำหน่ายภายใต้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, เซกาเฟรโด ชาเนตติ เอสเพรสโซ, CENTRAL EATERY และ คอฟฟี่ อาริกาโตะ
 • บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรของขวัญที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Tops Gift Voucher Condition
 • Value 100 and 500 THB
 • No expire date
 • This gift voucher can be used until the expire date.
 • This gift voucher can be used at all branches of Tops and Central Food Hall (excluding Tops online).
 • This gift voucher can be used with normal and promotional priced items.
 • This gift voucher is NOT valid for bill payment or top-up, telephone card, prepaid card, alcoholic beverages, tobacco, wholesale, food court or rental shop under Central Food Retail Co., Ltd., Segafredo Zanetti Espresso, CENTRAL EATERY and Coffee Arigato.
 • This gift voucher cannot be exchanged or redeemed for cash.
 • Central Food Retail Co., Ltd. reserves the right to decline to accept a gift voucher which appears to have been tempered with.
 • Central Food Retail Co., Ltd. reserves the right to change ant terms and conditions without prior notice.
 • มูลค่า 50, 100, 200, 300, 500 และ 1,000 บาท
 • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) นี้ สามารถใช้ได้ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
 • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) นี้ใช้ซื้อสินค้าที่ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ทุกสาขา (ยกเว้น ท็อปส์ ออนไลน์)
 • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) นี้ใช้ได้กับสินค้าราคาปกติและราคาโปรโมชั่น
 • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) นี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าบริการต่างๆ หรือ เติมเงิน, สินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์และบัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้ากลุ่มสุรา, บุหรี่, สินค้าขายส่ง, ฟู้ดคอร์ท และสินค้าหรือบริการร้านค้าเช่า ที่จำหน่ายภายใต้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, เซกาเฟรโด ชาเนตติ เอสเพรสโซ, CENTRAL EATERY และ คอฟฟี่ อาริกาโตะ
 • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) นี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอหรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Tops E-Voucher Condition
 • Value 50, 100, 200, 300, 500 and 1,000 THB
 • This E-voucher can be used until the expire date.
 • This E-voucher can be used at all branches of Tops and Central Food Hall (excluding Tops online).
 • This E-Voucher can be used with normal and promotional priced items.
 • This E-Voucher is NOT valid for bill payment or top-up, telephone card, prepaid card, alcoholic beverages, tobacco, wholesale, food court or rental shop under Central Food Retail Co., Ltd., Segafredo Zanetti Espresso, CENTRAL EATERY and Coffee Arigato.
 • This E-Voucher cannot be exchanged or redeemed for cash.
 • Central Food Retail Co., Ltd. reserves the right to decline to accept a E-Voucher from screen recordings or recordings photos in all cases.
 • Central Food Retail Co., Ltd. reserves the right to change ant terms and conditions without prior notice.